Giáo lý đức tin

Trang giáo lý đức tin cho mọi người

Tin tức
Giáo hội toàn cầu
Thánh lễ truyền chức Linh Mục cho 16 tân chức và Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Đặc biệt hôm nay chúng ta cảm tạ vì các tân linh mục mà tôi vừa mới truyền chức trong vương cung thánh đường thánh Phêrô. Chúng ta hãy xin Chúa sai nhiều thợ tới làm việc trong cánh đồng của Ngài, cũng như gia tăng các ơn gọi sống đời thánh hiến và hôn nhân kitô. Như tôi đã nói, tôi đã truyền chức linh mục cho 16 vị. Bốn trong số 16 vị ấy đã đến đây để chào anh chị em và cùng tôi ban phép lành cho anh chị em: Bốn tân linh mục ra cửa sổ vẫy tay chào tín hữu.

Giáo hội Việt Nam
Giám Quản Tông tòa và việc bổ nhiệm các chức vụ

Ở bài này chúng ta chỉ bàn đến vị Giám quản Tông Tòa trong trường hợp khuyết vị (amministratore apostolico, sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis), liên quan đến hai vấn đề:
- Đặt cha Tổng Đại Diện hoặc cha Đại Diện Giám Mục
- Đặt cha sở.

Sự kiện