Giáo lý đức tin

Trang giáo lý đức tin cho mọi người

Tin tức
Giáo hội toàn cầu
Thiên Chúa ban cho chúng ta các đặc sủng khác nhau để mưu ích cho tất cả mọi người

Thiên Chúa ban cho đặc tính này, đặc sủng kia cho người này nhưng không phải cho cá nhân họ, mà là để phục vụ toàn cộng đoàn.

Giáo hội Việt Nam
GIÁO HỘI, THÁNH NHÂN HAY TỘI NHÂN?

Giáo Hội không chỉ là thánh nhân hay tội nhân, nhưng vừa là thánh nhân vừa là tội nhân; những tội nhân luôn khát khao và vươn đến sự thánh thiện. 

Sự kiện